Sturing op voortgang
Om de beoogde planning te kunnen halen, is het bestuur van PFZW alvast aan de slag gegaan. Het bestuur heeft zelf twee voorlopige voorkeuren geformuleerd: vóór het solidaire pensioencontract en vóór wel invaren. Daarover vinden consultatiegesprekken plaats met de organisaties die vertegenwoordigd zijn in het bestuur en met de ouderenbonden. Daaruit blijkt dat deze organisaties de voorlopige voorkeuren van het bestuur over het algemeen goed kunnen volgen. Wel vinden ze het nog lastig om de gevolgen te kunnen overzien van deze voorkeuren. Dat is ook logisch, omdat het nu om een principiële keuze op hoofdlijnen gaat en er nog veel uitgewerkt moet worden. Zo is er nog geen definitieve wetgeving en moet bijvoorbeeld de discussie over de manier van invaren nog in de gremia van PFZW gevoerd worden. Evenwichtigheid is daarbij een belangrijk begrip. Als pensioenfonds is een evenwichtige belangenafweging met oog op de verschillende groepen deelnemers natuurlijk van groot belang. Met de keuze tussen beide contracten en al dan niet invaren is PFZW er dan ook nog niet. Er moeten in aanloop naar de nieuwe pensioenregeling nog veel keuzes gemaakt worden. Die komen later in het proces nog aan de orde. Op 3 juni bespreekt het bestuur de uitkomsten van de consultatieronde, het overleg met de Pensioenraad en uitkomsten uit aanvullend deelnemersonderzoek en bepaalt het bestuur de eigen definitieve voorkeur. Daarna draagt zij alle verzamelde informatie over aan de CAP voor een daadwerkelijk besluit.

Vervolgens vindt tussen eind 2021 en voorjaar 2023 een iteratief proces tussen de sociale partners en het bestuur plaats, ter nadere invulling en uitwerking van de pensioenregeling. Hierbij wordt ook het door de wetgever nog af te ronden financieel toetsingskader voor de transitiefase meegenomen.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen in dit proces die voor u belangrijk zijn.