Ontwikkeling vanuit behoefte zzp’er

De ontwikkeling van een nieuw zzp-product is daarom gestart vanuit de behoefte van de zzp’er zelf. Zo bleek uit het eerste onderzoek onder zzp’ers bijvoorbeeld dat zij middelen willen behouden voor onvoorziene omstandigheden. Vooraf weet je niet of je daarvoor geld nodig hebt en hoeveel.

PFZW en de betrokken sociale partners hebben hiermee rekening gehouden in het concept dat wij samen hebben ontwikkeld. Daarin kunnen zzp’ers tijdens de inlegperiode van een jaar de eigen premiebijdrage – onder bepaalde voorwaarden – opnemen. Zo hebben zij meer grip op hun financiën. Het totaalbedrag van de voorlopige premiebijdrage wordt aan het einde van het kalenderjaar omgezet in een pensioenaanspraak in de pensioenregeling van PFZW. Vanaf dat moment start de pensioenopbouw. De omzetting vindt plaats op basis van de doorsneesystematiek conform de basisregeling van PFZW. Er is alleen geen verzekering voor arbeidsongeschiktheidspensioen. In het concept betalen opdrachtgevers een deel van de pensioenpremie. Zo nemen zij hun verantwoordelijkheid voor een eerlijke beloning voor zzp’ers in de cultuursector.

Medewerking ministeries nodig

Om het concept te kunnen testen, is medewerking nodig van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het Ministerie van Financiën. Via een experimenteerwet kan juridische ruimte geboden worden voor het uitvoeren van een pilot. Inmiddels hebben ook andere pensioenaanbieders plannen voor een pensioenproduct voor zzp’ers. SZW inventariseert en zorgt voor coördinatie. Het is momenteel nog niet duidelijk op welke termijn een experimenteerwet van kracht wordt. Wij houden u op de hoogte over de voortgang.