Pensioenopbouw bij generatieregeling voortaan via pensioenaangifte

26-03-2024 | Een generatieregeling biedt oudere medewerkers de mogelijkheid om minder te gaan werken zonder forse salarisdaling. Daarmee draagt een generatieregeling bij aan duurzame inzetbaarheid, zodat oudere werknemers op een gezonde manier naar hun pensioen toegroeien. In tal van cao’s en andere arbeidsvoorwaarderegelingen worden deze generatieregelingen steeds vaker als (verplichte) regeling opgenomen. De verwachting is dat daardoor ook steeds meer werknemers gebruik zullen maken van een generatieregeling. 

Situatie tot en met 2023: vrijwillige voortzetting en een aparte factuur

De pensioenopbouw bij PFZW van de werknemer loopt automatisch door over het uitbetaalde salaris. Indien de werknemer óók pensioenopbouw wenst over het niet meer uitbetaalde salaris, dan kan bij PFZW voor dat deel een vrijwillige voortzetting worden aangevraagd. Als de werknemer een vrijwillige voortzetting afsluit, volgt hiervan een aparte factuur. Een voortzetting via de pensioenadministratie van de werkgever was formeel niet mogelijk. 

Situatie met ingang van 2024: pensioenopbouw via de werkgever en de reguliere factuur

Met ingang van 1 januari 2024 mag de pensioenopbouw tijdens de generatieregeling ook geheel via de pensioenadministratie (UPA) van de werkgever verlopen. Het voordeel hiervan is dat geen aparte factuur meer nodig is. Deze mogelijkheid wordt ook geboden voor (volledige) pensioenopbouw tijdens aanvullend geboorte-, betaald ouderschaps- en kortdurend zorg verlof. Werkgevers die dit niet kunnen of willen faciliteren, kunnen de werknemers nog steeds verwijzen naar de mogelijkheid van een vrijwillige voortzetting voor de pensioenopbouw tijdens de generatieregeling, zoals tot en met 2023 het geval was.

Let op: bij overige vormen van voortzetten van de pensioenopbouw, anders dan tijdens aanvullend geboorteverlof, betaald ouderschapsverlof, kortdurend zorgverlof en de generatieregeling, geldt nog steeds dat een vrijwillige voortzetting bij PFZW moet worden aangevraagd

Voorwaarden pensioenopbouw tijdens generatieregeling via UPA

Voor het voortzetten van de pensioenopbouw tijdens de generatieregeling via de pensioenaangifte, gelden onder andere de navolgende voorwaarden:

  • de generatieregeling is in de desbetreffende cao of andere arbeidsvoorwaardenregeling opgenomen;
  • voor de pensioenopbouw tijdens de generatieregeling via UPA is de werkgever verantwoordelijk;
  • de pensioenopbouw via de werkgever is niet in strijd met wet- en regelgeving en heeft géén nadelige gevolgen voor de pensioenadministratie;
  • lopende vrijwillige voortzettingen bij PFZW voor pensioenopbouw tijdens de generatieregeling blijven ongewijzigd;
  • via de pensioenaangifte (UPA) moet een herkenbare indicatie worden doorgegeven die duidelijk maakt dat een deelnemer de pensioenopbouw wegens gebruik van de generatieregeling via de werkgever voortzet.

De deelnemer kan de vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw op grond van de generatieregeling ook zelf bij PFZW blijven aanvragen.