Waarom wordt de premieverdeling niet meer algemeen verbindend verklaard?

Dit is geregeld onder 4.3 sub 4 van het Toetsingskader AVV-cao. De reden volgens het Toetsingskader: “Voor pensioenen bestaat analoog aan het algemeen verbindend verklaren van cao-bepalingen de ‘verplichte deelname’ op basis van de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds (WBpf 2000).” In de praktijk heeft SZW, onder datzelfde beleidskader, cao-bepalingen over de pensioenpremieverdeling op verzoek van cao-partijen wèl algemeen verbindend verklaard. SZW heeft inmiddels kenbaar gemaakt dit niet meer te doen.

Meest passende oplossing

Door het afwijken of niet naleven van de premieverdeling die representatieve sociale partners hebben afgesproken kunnen ongeorganiseerde werkgevers op de arbeidsvoorwaarde pensioen gaan concurreren met georganiseerde werkgevers. Dit willen sociale partners in de sector zorg en welzijn voorkomen. Daarom hebben ze PFZW gevraagd om mee te denken over mogelijke oplossingen. Uit navraag bij de Pensioenfederatie blijkt dat sociale partners betrokken bij andere bedrijfstakpensioenfondsen de premieverdeling vaak via vermelding òf verwijzing in de reglementen van het fonds hebben vastgelegd. PFZW stelt daarom als oplossing voor om in het pensioenreglement te verwijzen naar de premieverdeling in de cao. Hiermee zijn alle werkgevers en werknemers die verplicht zijn aangesloten bij PFZW gebonden aan de in de cao vastgelegde premieverdeling. Binnenkort leggen we de sociale partners, betrokken bij de verplichtstelling van PFZW, dit voorstel voor en geven daarbij een uitgebreide toelichting.