Hoe PFZW als belegger invloed heeft

PFZW heeft als belegger wereldwijd invloed op de ondernemingen waarin we beleggen. We stimuleren deze bedrijven om te werken aan milieu, maatschappij en bestuur. Om nog sneller te verduurzamen. Omdat we in een onderneming beleggen, mogen we stemmen bij de aandeelhoudersvergaderingen. We stemmen tegen een plan als we vinden dat dat niet goed is voor mens en natuur bijvoorbeeld. Maar ook op andere manieren hebben we invloed op een onderneming. 

Hoe we in 2023 onze invloed hebben uitgeoefend

  • 82 gesprekken met bedrijven over onze belangrijkste thema's (klimaat-, gezondheidszorg- en mensenrechten)
  • Zeven beursgenoteerde olie- en gasbedrijven zijn behouden na het tweejarige olie- en gasprogramma, en 310 bedrijven zijn verkocht, goed voor EUR 2,8 miljard.
  • Gestemd over 57.726 voorstellen, waaronder 790 aandeelhoudersvoorstellen.
  • Tegen de herverkiezing van bestuursleden gestemd bij 370 bedrijven vanwege het ontbreken van een CO2-reductiedoelstelling.

We gaan in gesprek met bedrijven 

Vinden wij dat een bedrijf niet genoeg rekening houdt met milieu en maatschappij? Dan bespreken we met dat bedrijf het beleid en de activiteiten. Zo willen wij zorgen voor verbeteringen, zoals minder CO2-uitstoot. We geloven dat wij er op die manier voor kunnen zorgen dat bedrijven meer aandacht voor duurzaamheid krijgen én houden. Dit noemen we ‘engagement’, of ‘betrokkenheid’. Onze focus ligt daarbij op vier thema's; klimaatverandering, toegang tot gezondheidszorg, mensenrechten en natuur en biodiversiteit. Hiervoor hebben we samen met onze uitvoeringsorganisatie PGGM beleid opgesteld. 

PFZW wil dat haar beleggingen in 2050 netto nul CO2 uitstoten.* Dat lukt alleen als we dingen veranderen. Overstappen naar hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie is bijvoorbeeld heel belangrijk. Niet alleen de olie- en gasbedrijven, maar ook grote energieverbruikers moeten veranderen om deze overstap te kunnen maken. Denk aan bedrijven die auto's maken, of bedrijven die staal of cement maken.  

Deze bedrijven gebruiken nog veel fossiele brandstoffen. En stoten daarmee wereldwijd veel CO2 uit. Of ze maken producten die veel CO2 uitstoten, zoals auto’s die rijden op benzine. Als deze grote gebruikers van fossiele brandstoffen overstappen naar duurzame energie of schonere producten maken, daalt de vraag naar fossiele brandstoffen van de olie- en gasbedrijven. Deze bedrijven zullen dan waarschijnlijk ook sneller overstappen naar duurzame energie, omdat hun grootste klanten er om vragen.  

Wilt u meer weten over onze aanpak op het gebied van beleggingen in olie-en gasbedrijven? Lees hier meer.  

*Net zero of netto nul betekent dat de totale wereldwijde uitstoot van alle broeikasgassen minus het totaal verwijderde broeikasgassen uitkomt op maximaal nul. De wereldwijde uitstoot moet in 2050 netto nul (net zero) zijn om het doel van 1.5 graden te halen

PFZW vindt het belangrijk haar invloed als aandeelhouder te gebruiken om bedrijven aan te zetten tot goed gedrag. Een van de onderwerpen waarbij we dit doen is toegang tot medicijnen (ook wel ‘Access to Medicine’ genoemd). We willen dat bedrijven uit de gezondheidszorg (zoals farmaceuten) rekening houden met de betaalbaarheid en beschikbaarheid van medicijnen, zowel in arme als in rijke(re) landen.

Door aan farmaceuten te vragen om hun medicijnen in armere landen beschikbaar te stellen voor een lagere prijs worden mensen in staat gesteld om gezonder ouder te worden. De afgelopen jaren hebben onze inspanningen er mede toe geleid dat farmaceuten steeds beter letten op de belangen van mensen in armere landen en dat bij de ontwikkeling van medicijnen meer rekening wordt gehouden met de prijs en wijze waarop medicijnen worden gebruikt; dit blijkt ook uit de gemiddeld vaak goede scores in de zogeheten Access to Medicine Index.

De komende tijd vragen we farmaceuten om hun maatschappelijke impact te meten en hier ambitieuze doelen aan te koppelen (zowel voor arme als in rijke landen). Deze doelen moeten vervolgens onderdeel worden van de strategie van de bedrijven waardoor betaalbaarheid en beschikbaarheid van medicijnen ook op de lange termijn beter worden gewaarborgd.

Het beschermen van mensenrechten is belangrijk voor PFZW. Mensen moeten genoeg verdienen om van te kunnen leven: genoeg geld voor eten, huisvesting en zorg bijvoorbeeld.  
 
We werken daarbij samen met andere grote beleggers, organisaties en groepen die ook willen dat bedrijven goed met mensenrechten omgaan. Zo is PFZW lid van het Platform Living Wage Financials. Samen kunnen we meer bereiken en bedrijven echt veranderen. We gaan met de bedrijven in gesprek en houden goed in de gaten of zij verbeteren. Deze informatie gebruiken we als we besluiten of we in deze bedrijven blijven beleggen. Dit is onderdeel van ons plan om ervoor te zorgen dat onze beleggingen goed zijn voor zowel de wereld als voor uw pensioen.

Meer weten over hoe PFZW zich inzet voor de bescherming van mensenrechten? Lees hier de Engelstalige versie van ons beleid.

Natuur en biodiversiteit zijn essentieel voor onze wereld. De natuur ondersteunt ons welzijn. Het verlies van natuur brengt risico's met zich mee, niet alleen voor het milieu maar ook voor onze beleggingen en dus voor uw pensioen.

De natuur en biodiversiteit is zeer complex en dus werken we samen met andere grote beleggers, overheden en milieuorganisaties om beter te begrijpen hoe we de natuur en biodiversiteit kunnen ondersteunen en verbeteren. Samen hebben we meer invloed en kunnen we grotere veranderingen in gang zetten.

Ook verbeteren we steeds onze beleggingsstrategieën om te zorgen dat onze beleggingen helpen, en minder schaden. Deze verbeteringen verwachten wij ook van de bedrijven waarin we beleggen. Gebeurt dit niet dan gaan we in gesprek met bedrijven om ze te bewegen om beter om te gaan met de natuur en biodiversiteit. Sommige bedrijven hebben bijvoorbeeld veel negatieve invloed door producten te verkopen die in het productieproces ontbossing veroorzaken.

Wij brengen dit onder de aandacht en proberen verbeteringen en meer aandacht voor duurzaamheid te behalen. Onze afspraak met McDonald's om een beleid te ontwikkelen voor waterschaarste is hiervan een goed voorbeeld. 

Stemmen in het AVA-seizoen 2024 

Omdat we in een bedrijf beleggen, mogen we stemmen bij de algemene aandeelhoudersvergaderingen (AVA). We stemmen tegen een plan als we vinden dat dat niet goed is voor mens en natuur bijvoorbeeld. Maar ook op andere manieren hebben we invloed op hoe een onderneming werkt.

Voor bepaalde bedrijven laten we al voor de vergadering weten hoe we gaan stemmen. Dit doen we om het bedrijf te laten weten dat wij het onderwerp heel belangrijk vinden. En om ook andere bedrijven in de markt aan het denken te zetten.

Onze uitvoeringsorganisatie PGGM brengt samen met speciale dienstverleners onze stem uit. Op deze pagina kunt u zien hoe PFZW in 2023 heeft gestemd. En publiceren we in de periode maart tot juni hoe we stemmen of gestemd hebben tijdens aandeelhoudersvergaderingen in 2024.  Op deze website vindt u een overzicht van al onze stemactiviteiten. Daarnaast is in dit document (pdf) het stembeleid voor 2024 terug te vinden.

Deze pagina wordt tijdens het aandeelhoudersseizoen (maart t/m juni) regelmatig bijgewerkt met nieuwe berichten.

PFZW vindt het belangrijk om te investeren in bedrijven die bijdragen aan onze doelstellingen voor een duurzame toekomst. 

Tijdens de laatste aandeelhoudersvergadering heeft PFZW gestemd voor een voorstel dat Goldman Sachs verplicht om inzicht te geven over investeringen in schone en fossiele energie. 

Als grote financiële instelling heeft Goldman Sachs invloed op de energietransitie. Door het zichtbaar maken van investeringen in fossiele energie stimuleren we een verschuiving naar meer duurzame energie. Wat bijdraagt aan het behalen van de klimaatdoelen van Parijs.

PFZW zet zich in om bedrijven waarin we beleggen op te roepen om natuur-en biodiversiteit te beschermen. Tijdens de laatste aandeelhoudersvergadering heeft PFZW gestemd voor een voorstel om PepsiCo en haar toeleveranciers te laten rapporteren over de risico’s die gepaard gaan met het verlies aan biodiversiteit. Zo roepen we PepsiCo op om verantwoordelijkheid te nemen voor de milieu-impact die het bedrijf heeft. 
 
Dit sluit aan bij de strategie van PFZW om te investeren in bedrijven die bijdragen aan een duurzame en leefbare wereld.

PFZW zet zich als pensioenfonds voor de sector Zorg en Welzijn actief in om een gezondere levensstijl te stimuleren.  

Als een van de grootste voedingsbedrijven verkoopt Nestlé veel producten die niet gezond zijn. En dat terwijl veel mensen wereldwijd kampen met overgewicht door ongezonde voeding, met als gevolg obesitas, hart- en vaatziekten, en diabetes. Ziekten die zorgen voor extra belasting van de zorg. 

PFZW heeft gestemd voor het plan om Nestlé aan te moedigen om meer gezonde producten te maken. Nestlé moet daarbij haar producten beoordelen volgens het Nutriënt Profiling Model. Dat is een systeem om te bepalen hoe gezond een product is. Ook moet Nestlé duidelijke doelen stellen om de verkoop van gezonde producten te verhogen.