Wat zijn de voorwaarden voor PFZW nettopartnerpensioen?

De voorwaarden zijn:

- u bouwt pensioen op in de collectieve basisregeling van PFZW
- u verdient meer dan € 114.866 (in 2022)
- uw tekort aan nettopartnerpensioen bedraagt minimaal € 1000 netto per jaar (of € 750 als u al eerder meedeed aan PFZW nettopartnerpensioen)
- uw werkgever heeft geen vrijstelling voor nettopartnerpensioen

In het pensioenreglement leest u meer over het PFZW nettopartnerpensioen.

Tot wanneer loopt PFZW nettopartnerpensioen?

​In beginsel tot het jaar waarin de pensioenleeftijd wordt bereikt. PFZW nettopartnerpensioen is een doorlopend product, dat elk jaar automatisch verlengd wordt. Verlenging vindt echter alleen plaats als u nog aan de voorwaarden voldoet. Als u bijvoorbeeld de sector verlaat of minder dan € 114.866 gaat verdienen, wordt het product beëindigd.
Wilt u zelf stoppen met PFZW nettopartnerpensioen? Dat kan op elk gewenst moment.

Wat gebeurt er als mijn partner eerder overlijdt dan ik of als mijn relatie eindigt?

In dat geval beëindigen wij uw deelname aan PFZW nettopartnerpensioen en krijgt u een deel van de jaarpremie retour.

Wat gebeurt er als ik meedoe met PFZW nettopartnerpensioen en mijn salaris wijzigt daarna?

In principe blijft u dan verzekerd voor de rest van het jaar. In het volgende jaar, bij de automatische verlenging, wordt uw situatie opnieuw bekeken en worden de premie en het verzekerd bedrag bijgesteld. Als uw salaris onder de € 114.866 komt, voldoet u helaas niet meer aan de voorwaarden. Dan wordt het product niet verlengd, maar beëindigd. Dit laatste geldt niet als uw salaris daalt door ziekte of demotie. Neem in dat geval contact op met de klantenservice.

Wat gebeurt er als ik kies voor PFZW nettopartnerpensioen en de sector verlaat?

In principe blijft u dan verzekerd voor de rest van het jaar. Als u in dat jaar tijdelijk de sector verlaat en weer deelneemt aan de collectieve basisregeling op 1 januari, dan kan er verlengd worden voor het volgende jaar. Als u geen deelnemer meer bent op 1 januari van het nieuwe jaar, voldoet u helaas niet meer aan de voorwaarden en dan wordt het product niet verlengd, maar beëindigd. Als u de sector verlaat en waardeoverdracht doet naar de nieuwe pensioenuitvoerder, dan stopt de dekking in het lopende jaar. U krijgt dan (een deel van) de premie retour.

Hoe lang krijgt mijn partner de uitkering?

​Zolang uw partner leeft. Uw partner krijgt het aanvullingsbedrag netto per jaar, in 12 maandelijkse termijnen plus vakantiegeld.

Ik wil een ander bedrag aanvullen/verzekeren, kan dat?

Nee, dat kan niet. Uw aanvulling is voor u persoonlijk berekend en sluit aan op uw partnerpensioen uit de collectieve basisregeling van PFZW. Een ander bedrag kiezen is helaas niet mogelijk.

Wat zijn de kosten van dit product?

De kosten voor PFZW nettopartnerpensioen bedragen:

- vaste kosten € 80 per jaar (als u later in het jaar gaat deelnemen is dit bedrag naar rato)
- excassokosten: 2% van de jaarpremie, na aftrek van de vaste kosten.

Deze kosten zijn in de door u te betalen premie verwerkt. PFZW stelt de kosten jaarlijks vast.

Hoe verloopt de premiebetaling?

De premie wordt betaald via uw werkgever. Hij houdt deze in op uw nettoloon. Als u besluit mee te doen met PFZW nettopartnerpensioen, geven wij dit voor u aan uw werkgever door.

Als er geen sprake is van een werkgeversrelatie, bijvoorbeeld in geval vrijwillige voortzetting, verloopt de premie-inning via uzelf.

Kan ik de premie ook zelf (niet via mijn werkgever) betalen?

Nettopartnerpensioen is een pensioenproduct. Daarom is het in principe verplicht dat de premie via de werkgever betaald wordt. De premie kan alleen per jaar betaald worden. Het bedrag wordt éénmalig ingehouden van uw nettoloon in mei. Heeft u geen werkgever? Dan kunt u de premie zelf betalen.

​Is de betaalde premie fiscaal aftrekbaar?

Nee. Wel is het zo dat u en uw partner over de inleg en over het vermogen achter het partnerpensioen als dat is ingegaan geen vermogensrendementsheffing in box 3 hoeven te betalen.

Blijft de premie elk jaar hetzelfde?

Nee, elk jaar stellen we de premie opnieuw vast. De premie beweegt namelijk mee met het salaris. Ook is de premie leeftijdsafhankelijk, wat betekent dat de premie bij een gelijkblijvend salaris toch jaarlijks stijgt naarmate u ouder wordt.

We laten het zien aan de hand van een voorbeeld.

Arjen de Vries is 45 jaar oud en betaalt in 2019 een jaarpremie van € 341,74 voor een netto aanvulling aan partnerpensioen van € 7000. Bij een gelijkblijvend salaris loopt de premie op naarmate hij ouder wordt:

- 50 jaar: € 491,29
- 55 jaar: € 700,44

Ik wil mijn nettopartnerpensioen niet meer verlengen. Hoe zeg ik mijn deelname nettopartnerpensioen op?

U kunt uw deelname aan PFZW netto partnerpensioen schriftelijk opzeggen. De dekking stopt dan. De opzegging gaat in per de eerste dag van de maand volgend op de ontvangst van uw schriftelijke opzegging die door u is ondertekend.

U stuurt uw opzegging naar:

Pensioenfonds Zorg en Welzijn
Postbus 117
3700 AC ZEIST

De schriftelijke opzegging kunt u ook inscannen naar ons mailen.

Ik heb mijn deelname verlengd en de jaarpremie betaald voor de nieuwe verzekerde periode. Kan ik tussentijds nog mijn deelname opzeggen?

U kunt uw deelname aan PFZW nettopartnerpensioen tussentijds schriftelijk opzeggen. De dekking stopt dan en u krijgt de premie voor de resterende maanden van het jaar terug. De opzegging gaat in per de eerste dag van de maand volgend op de ontvangst van uw schriftelijke opzegging.

Wilt u uw deelname aan PFZW nettopartnerpensioen opzeggen? Dan stuurt u uw opzegging naar:

Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Postbus 117

3700 AC ZEIST

 

De schriftelijke opzegging kunt u ook inscannen naar ons mailen.