Veelgestelde vragen over pensioenverhoging

PFZW verhoogt per 1 oktober 2022 de pensioenen met 2,7%. De meestgestelde vragen en antwoorden over deze pensioenverhoging leest u hieronder.

Het besluit wijkt af van de reguliere cyclus. Normaal gesproken loopt de referteperiode voor indexatie van 30 september tot 30 september van het volgende jaar en hanteert PFZW de peildatum van 30 september voor het bepalen of de financiële positie voldoende is om (gedeeltelijk) te indexeren. PFZW maakt met deze tussentijdse indexatie gebruik van de bijzondere mogelijkheid die de wet per 1 juli biedt om, na lange tijd dat de pensioenen niet zijn verhoogd, dit mogelijk te maken bij een beleidsdekkingsgraad van 105%. Dat past bij de ambitie van PFZW om de pensioenen van deelnemers te compenseren voor prijsinflatie. Uiteraard is dit besluit genomen nadat de belangen van alle deelnemers zorgvuldig zijn afgewogen, en na een positief advies van onze Pensioenraad (verantwoordingsorgaan). 

  •  24 juni 2022: besluit bestuur PFZW
  • 1 juli 2022: ingangsdatum wettelijke mogelijkheid tot tussentijds indexeren bij een dekkingsgraad van 105% of hoger en intentie tot invaren
  • 31 mei 2022: peildatum beleidsdekkingsgraad die van belang is voor tussentijds indexeren
  • 1 oktober 2022: ingangsdatum tussentijdse indexatie
  • Najaar 2022: bestuur besluit over indexatie 1 januari 2023

Vanaf 2017 is het onze ambitie om de pensioenen mee te laten stijgen met de prijsontwikkeling volgens de consumentenprijsindex, gemeten over de periode van september ten opzichte van september van het jaar daarvoor (over 2021: 2,7%). Het besluit van 24 juni 2022 om tussentijds te indexeren is mogelijk geworden door de versoepelde regelgeving die betrekking heeft op de inflatie van 2021. De inflatie van 2022 betrekt PFZW bij de indexering per 1-1-2023. 

Het besluit van 24 juni 2022 gaat over de inflatie uit 2021 (9 maanden) en een stukje uit 2020 (3 maanden). Dat komt omdat de referteperiode 30 september tot 30 september van een volgend jaar is. PFZW acht de 2,7% evenwichtig en mag ook niet meer indexeren. In het najaar volgt het besluit over of en hoeveel PFZW kan indexeren per 1 januari 2023 met betrekking tot de inflatie van 2022 (ligt nu al boven de 7%). 

Dat klopt. PFZW verhoogt de pensioenen op basis van de prijsindex van 30 september 2020 tot 30 september 2021, die bedraagt 2,7%.  

Het bruto gemiddelde ouderdomspensioen bij PFZW is 9.000 euro per jaar.

 

Voor indexatie

Na indexatie

Verschil

Jaarbedrag

€ 9.000,00

€ 9.243,00

€ 243,00

Maandbedrag (excl.vakantiegeld)

€    694,44

€     713,19

€    18,75

Dit besluit is genomen met oog voor ál onze deelnemers en na een positief advies van onze Pensioenraad. Ook actieve deelnemers en slapers krijgen met deze indexatie een hogere pensioenaanspraak. Gepensioneerden hebben daarbij geen/beperkt handelingsperspectief ten opzichte van actieve deelnemers.

Ja, dat klopt. Zowel sociale partners als het bestuur hebben de intentie uitgesproken om in te varen. Een definitief besluit hierover valt in 2023.

De overgang naar het nieuwe stelsel is op zijn vroegst in 2026. Voor die tijd zijn er nog voldoende momenten om financieel bij te sturen als dat nodig is. In het najaar van 2022 volgt een besluit over de verhoging per 1-1-2023. Medio 2023 stellen we in het kader van het transitie-ftk (financieel toetsingskader) een overbruggingsplan op met aangepast beleid voor pensioenverlagingen en indexering.

U ontvangt in de maand september een bericht (per post of digitaal, dat hangt af van de voorkeur die u heeft opgegeven) waarin de indexatie, die per 1 oktober ingaat, wordt aangekondigd en waar u terug kunt vinden wat dit voor uw pensioen(aanspraken) betekent.

Nee, de verhoging geldt voor iedereen; zowel de gepensioneerden als de werkenden en slapers. Gepensioneerden merken indexeren echter direct in hun portemonnee, waardoor dit direct hun koopkracht verbetert. De mensen die nog niet met pensioen zijn, zien het in hun pensioenoverzicht en in hun mijn-omgeving. 

Voor PFZW gaat dit om de prijsindex voor alle deelnemers.

PFZW sluit hier aan op het beleid dat al lang geleden is vastgelegd. Door de periode 30 september tot 30 september van het volgende jaar te hanteren kan PFZW in de reguliere situatie, zoals per 1 januari 2023, tijdig de indexering doorvoeren.

PFZW heeft nog geen methode vastgelegd en zal de besluiten over indexering in de periode tot invaren hierbij betrekken (zoals voorgeschreven in de regelgeving). Uiterlijk 1 juli 2025 moeten pensioenfondsen hun implementatieplan inleveren.