Hulp bij cao-vragen

24-06-2024 | Voor alle werkgevers en deelnemers bij PFZW geldt dezelfde pensioenregeling. De inhoud van de pensioenregeling wordt bepaald op de onderhandelingstafel van sociale partners voor de arbeidsvoorwaarden pensioen (de PTZW) en vastgelegd in het pensioenreglement van PFZW. De afspraken over de verdeling van de premie over werkgevers en werknemers wordt vastgelegd in de verschillende cao’s. 

Omdat we het belangrijk vinden dat zo min mogelijk onzekerheid bestaat over de gevolgen van arbeidsvoorwaarden voor pensioen, beschikt PFZW over een aantal diensten voor sociale partners waarmee u zich tijdig op vragen over cao-afspraken kunt voorbereiden. Wij brengen  die diensten graag nog eens onder de aandacht:

  • Cao PensioenScan: met de Cao PensioenScan wil PFZW de cao-tafel meer inzicht bieden in de relatie tussen (mogelijk nieuwe) cao-afspraken en de pensioenregeling van PFZW. Daarnaast krijgt de cao-tafel inzicht in de mogelijkheden die de pensioenregeling biedt bij vraagstukken die spelen aan de cao-tafel.  Naar cao PensioenScan

  • Representativiteitstoets: PFZW voorziet de cao-tafel van de benodigde gegevens (het representativiteitpercentage en de totalen) die u – soms met een lichte correctie; als de cao-werkingssfeer afwijkt van die van PFZW – kunt gebruiken voor de representativiteitstoets van de AVV-aanvraag bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Naar representativiteitstoets

  • Arbeidsmarktdata: PFZW beschikt over waardevolle en unieke arbeidsmarktdata van de sector zorg en welzijn en de verschillende branches binnen de sector. Betrouwbare data waarmee wij sociale partners helpen bij arbeidsmarktvraagstukken, zoals krapte op de arbeidsmarkt. Maar ook bij het bepalen van het beleid en voorbereiding van een cao-overleg. Met diverse services maakt PFZW haar data toegankelijk voor sociale partners. Naar arbeidsmarktdata

  • Actuele ontwikkelingen: via de e-nieuwsbrief sociale partners delen wij actuele ontwikkelingen. Deze kunt u altijd nalezen op onze website. Naar nieuws

Invoering van de nieuwe pensioenregeling en cao-tekst

Ook na invoering van de nieuwe pensioenregeling worden pensioengevendheid en premiegrondslag in de regeling van PFZW bepaald. Maar er kan wel reden zijn om uw huidige cao-tekst onder de loep te nemen.

Voor de nieuwe pensioenregeling heeft de PTZW een andere samenstelling van de premie afgesproken, waarbij de totale premie hetzelfde blijft. Dit komt door een wijziging in de premieberekening voor het arbeidsongeschiktheidspensioen. Afgesproken is om de verzekering voor het WGA-hiaatpensioen voortaan in de basispremie voor het ouderdomspensioen en het partnerpensioen mee te nemen. Deze premie was 25,8% en wordt 25,9%. De premie voor het WIA-excedentpensioen wordt vanaf 1 januari 2026 alleen geheven bij deelnemers met een salaris boven het maximaal dagloon. Deze premie is 3,2% van het salaris boven het maximaal dagloon. Daarmee vervalt de huidige premie van 0,5% voor het arbeidsongeschiktheidspensioen.

De tekst van de pensioenparagraaf verschilt per cao. De meeste cao’s kennen een 50/50-verdeling, waarbij de werkgever en de werknemer ieder de helft van de totale pensioenpremie (inclusief premie voor arbeidsongeschiktheidspensioen) betalen. In sommige cao’s is een andere premieverdeling afgesproken en soms wordt de premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen apart benoemd. Wellicht is de andere samenstelling van de premie aanleiding om de tekst van de pensioenparagraaf aan te passen.