Beleggingsovertuigingen

Voor een goed pensioen is de premie die onze deelnemers en werkgevers betalen lang niet voldoende. Daarom beleggen we de premie. Bij de keuze van onze beleggingen kijken wij naar het rendement en risico op de lange termijn. Hierin hebben we oog voor de invloed van beleggingen op mens en milieu.

We hebben zes beleggingsovertuigingen:  

Beleggingsrisico 
Beleggen gaat gepaard met risico’s. Zeker in tijden van stress kun je flinke verliezen lijden. PFZW is er echter van overtuigd dat het nemen van beleggingsrisico op de lange termijn leidt tot een hoger rendement. Dit rendement is ook nodig om de deelnemers een goed pensioen te kunnen bieden tegen een betaalbare prijs

(On)voorspelbaarheid van marktontwikkelingen 
De ontwikkeling van zowel financiële markten als van de koersen van individuele beleggingen zijn zeker op de korte termijn onvoorspelbaar. Op langere termijn neemt de voorspelbaarheid van markten wel toe omdat dan de waardering van beleggingen een belangrijkere rol speelt en economische verbanden steeds meer opgeld doen.

Diversificatie 
Door te spreiden verlaag je het risico, zonder dat dit ten koste gaat van het rendement. De meerwaarde van spreiding neemt echter wel af naarmate het aantal beleggingen en beleggingscategorieën toeneemt. Een goed gespreide portefeuille kan al gerealiseerd worden met een beperkt aantal beleggingscategorieën. 

ESG-integratie voor een betere portefeuille
ESG-integratie betekent dat bij beleggingsbeslissingen structureel informatie wordt meegenomen op het gebied van milieu, maatschappij en corporate governance (Environment, Social and Governance; ESG). Door dit te doen ziet een belegger mogelijke risico’s of juist kansen die anders onderbelicht blijven. Ook gaan we hier in gesprek met bedrijven om hun bedrijfsvoering en/of productenaanbod te verbeteren. ESG-integratie en de gesprekken met bedrijven leiden volgens PFZW tot betere beslissingen en daaraan gekoppeld een beter rendement en/of een lager risico van de portefeuille.    

Beleggen voor een betere wereld 

PFZW voelt de verantwoordelijkheid én de intrinsieke motivatie om in het belang van de deelnemers bij te dragen aan een leefbare, meer duurzame wereld, waarin deze deelnemers hun pensioen ontvangen. Een goed pensioen is voor deelnemers meer waard in een leefbare wereld. En een leefbare wereld is weer noodzakelijk om gezonde pensioenen op te bouwen.  

Voor al onze beleggingen maken we daarom een afweging op drie dimensies die alle drie even belangrijk zijn: rendement, risico en duurzaamheid. We zijn er overigens van overtuigd zijn dat deze drie heel vaak hand in hand gaan. Goede beleggingen voor de wereld leveren vaak ook een goed rendement.

Kosten
De geschatte kosten zijn een belangrijke input bij de keuze voor een bepaalde belegging. Kosten zijn zeker, maar de meeropbrengst van een bepaalde belegging of beleggingscategorie is dat niet. Het is dan ook belangrijk dat PFZW het vertrouwen heeft dat beleggingen met relatief hoge kosten desondanks een positieve bijdrage leveren aan het doel van PFZW om zijn deelnemers een goed pensioen te kunnen bieden.

Stapels geld met groeiende planten erop. PFZW duurzaam beleggen