Onze cookies helpen

Wij helpen u graag met uw pensioen. Met cookies kunnen wij dat nog beter doen door de website voor u persoonlijk in te richten. Daarmee vindt u sneller wat u zoekt. Wilt u dat?

Leg me meer uit

Actievoorwaarden 3 pensioenvragen

 • ​De verlotingsactie ‘​3 pensioenvragen’ wordt georganiseerd door Pensioenfonds Zorg en Welzijn hierna te noemen: ‘PFZW’. Deelname is mogelijk door het invullen en terugsturen van de antwoordkaart of het invullen van de vragenlijst op www.pfzw.nl/3vragen.
 • Door deel te nemen aan deze actie accepteert de deelnemer de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden.
 • Alleen actieve deelnemers aan de pensioenregeling van Pensioenfonds Zorg en Welzijn kunnen deelnemen aan de actie. Personeelsleden van Pensioenfonds Zorg en Welzijn en uitvoeringsorganisatie PGGM zijn uitgesloten van deelname.
 • De actieperiode loopt van 27 november 2018 tot en met 31 januari 2019. Inzendingen die na deze datum binnen komen, kunnen niet meer meeloten voor de prijzen.
 • Om deel te kunnen nemen aan de actie moet het vragenformulier op de antwoordkaart of op de website volledig en naar waarheid ingevuld en opgestuurd worden.
 • Het prijzenpakket bestaat uit een tablet, t.w.v. € 479,-. Er is maximaal 1 prijs per deelnemer.
 • De toekenning van de prijzen gebeurt in maart 2019 op basis van willekeurige loting door een onafhankelijke persoon. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs.
 • PFZW stuurt de prijswinnaars na de verloting binnen ongeveer twee maanden, en uiterlijk eind maart 2019, persoonlijk bericht en hun prijs thuis.
 • De uitslag is bindend en er kan niet over worden gecorrespondeerd.
 • PFZW behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden deze voorwaarden gedurende de actieperiode naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de actie te staken, te wijzigen of aan te passen wanneer omstandigheden dat naar haar oordeel met zich meebrengen. Dit zonder dat PFZW daardoor op enigerlei wijze is gehouden tot schadevergoeding jegens deelnemers. Wijzigingen zullen op gelijke wijze bekend gemaakt worden als deze actievoorwaarden.
 • PFZW houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens. De gegevens die de deelnemer heeft verstrekt in het kader van deze actie worden uitsluitend opgeslagen met als doel in de toekomst op een meer passende wijze met de deelnemer te kunnen communiceren, maar niet aan derden ter beschikking gesteld.

Deze voorwaarden zijn vastgesteld op 27 november 2016.