Actievoorwaarden onderzoek communicatie PFZW

 • De verlotingsactie ‘Onderzoek communicatie PFZW’ wordt georganiseerd door Pensioenfonds Zorg en Welzijn hierna te noemen: PFZW.
 • Deelname is mogelijk door het volledig invullen en verzenden van de vragenlijst van het onderzoek naar de communicatie van PFZW.
 • Door deel te nemen aan deze actie accepteert de deelnemer de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden.
 • Alleen actieve deelnemers aan de pensioenregeling van PFZW kunnen deelnemen aan de actie. Personeelsleden van PFZW en uitvoeringsorganisatie PGGM zijn uitgesloten van deelname.
 • De actieperiode loopt van 23 april 2021 tot en met 31 augustus 2021.
 • Er is maximaal 1 prijs per winnende deelnemer. De prijs heeft een maximale waarde van € 100.
 • De toekenning van de prijzen gebeurt in augustus of september 2021 op basis van willekeurige loting door een onafhankelijke persoon. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs.
 • PFZW stuurt de prijswinnaar na de verloting binnen ongeveer twee weken persoonlijk bericht naar het ingevulde e-mailadres aan het einde van de vragenlijst.
 • De uitslag is bindend en er kan niet over worden gecorrespondeerd.
 • PFZW behoudt zich het recht voor zonder opgave van reden deze voorwaarden gedurende de actieperiode naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de actie te staken, te wijzigen of aan te passen wanneer omstandigheden dat naar zijn oordeel met zich meebrengen. Dit zonder dat PFZW daardoor op enigerlei wijze is gehouden tot schadevergoeding jegens deelnemers. Wijzigingen zullen op gelijke wijze bekendgemaakt worden als deze actievoorwaarden.
 • PFZW houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gegevens die de deelnemer heeft verstrekt in het kader van deze actie, worden uitsluitend opgeslagen met als doel de verloting van de prijs en niet aan derden ter beschikking gesteld.

Deze voorwaarden zijn vastgesteld op 13 april 2021.