Wezenpensioen

Wie bij PFZW ouderdomspensioen opbouwt, is automatisch verzekerd voor wezenpensioen. Als uw medewerker overlijdt, valt ook (een deel van) het inkomen weg. Daarom heeft PFZW voor de kinderen jonger dan 21 jaar een inkomen geregeld. Dit heet wezenpensioen.

Hoe hoog is het wezenpensioen?

De hoogte van het wezenpensioen hangt af van de situatie. Ook de hoogte van het ouderdomspensioen telt mee. Het gaat dan om het pensioen dat uw medewerker zou ontvangen op het moment dat hij of zij met pensioen zou gaan.

  • Uw medewerker laat zijn of haar kinderen en een (ex-)partner achter. 
    Ieder kind krijgt een uitkering van ongeveer 0,25% van het salaris, min de AOW-franchise*, voor elk jaar dat uw medewerker bij ons pensioen opbouwde.
  • Uw medewerker laat zijn of haar kinderen en geen (ex-)partner achter. 
    Ieder kind krijgt een uitkering van ongeveer 0,50% van het salaris min de AOW-franchise*, voor elk jaar dat uw medewerker bij ons pensioen opbouwde.
Blijven er meer dan vijf kinderen achter? Dan wordt het pensioen dat zij elk ontvangen iets lager. Het totaalbedrag van vijf kinderen wordt dan verdeeld over alle kinderen.
 

* In 2023 is de AOW-franchise € 14.714.

Wanneer wordt het uitbetaald?

De uitbetaling van het wezenpensioen gebeurt vanaf de eerste dag van de maand direcht na het overlijden. Op het jaarlijkse uniform pensioenoverzicht staat waar het kind recht op heeft. Hoe hoog het wezenpensioen precies is, ziet uw medewerker in MijnPFZW. 

Op de pagina voor particulieren vindt u meer informatie over wezenpensioen.