Jaarrekening opstellen

Voor het opstellen van de jaarrekening moet u als werkgever onder andere voldoen aan de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 271.3.

In de huidige richtlijn is het onderscheid tussen defined benefit en defined contribution vervallen en wordt aangesloten bij de algemene bepalingen voor het opnemen van voorzieningen. Deze richtlijn is van toepassing op de verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2010.

Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 271.3

Volgens deze richtlijn hoeft u alleen een (pensioen)verplichting in de balans op te nemen als u op balansdatum een verplichting heeft aan de pensioenuitvoerder en/of de werknemers (in rechte afdwingbare of feitelijk).

Gezien het feit dat het pensioenreglement van PFZW in geen enkel opzicht voorziet in de mogelijkheid van afdwingbare bijstortingen of onttrekkingen aan het fonds, heeft u geen andere verplichting dan het jaarlijks voldoen van de premie.

Voorbeeldtekst voor uw jaarrekening

​De pensioenregeling van de medewerkers is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Het ouderdomspensioen is een toegezegd-pensioenregeling op basis van (voorwaardelijk) geïndexeerd middelloon. Indexatie van de pensioenrechten is afhankelijk van de financiële positie waarin het pensioenfonds zich bevindt.

 

De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als last in de winst- en verliesrekening verantwoord en, voor zover de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie nog niet is voldaan, wordt deze als verplichting op de balans opgenomen.

 

<naam werkgever> heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het voldoen van toekomstig hogere premiebijdragen. Om deze reden worden de op een periode betrekking hebbende premiebijdragen in die periode ten laste van het resultaat gebracht.​