Arbeidsongeschiktheidspensioen

Bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid valt (een deel van) het inkomen weg. Dat heeft ook gevolgen voor het pensioen. Om die gevolgen te beperken zijn er bij PFZW twee regelingen: premievrije pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheidspensioen.

Premievrije pensioenopbouw

U houdt als werkgever iedere maand pensioenpremie in op het salaris. Dit is een vast percentage. Als uw medewerker arbeidsongeschikt is, wordt het inkomen lager en bouwt uw medewerker naar verhouding dus minder pensioen op.

Om dit te voorkomen, heeft uw medewerker bij PFZW mogelijk recht op premievrije opbouw van het pensioen. Dit betekent dat uw medewerker pensioen opbouwt zonder dat hiervoor premie betaald wordt.

Wij baseren deze premievrije pensioenopbouw op (maximaal) 70% of 75% van het oorspronkelijke bruto salaris. Dit geldt zolang uw medewerker arbeidsongeschikt is en alleen voor het deel dat uw medewerker arbeidsongeschikt is. Het percentage is ook afhankelijk van de soort uitkering die uw medewerker ontvangt van UWV.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Bij arbeidsongeschiktheid krijgen uw medewerkers in de eerste plaats een uitkering van UWV. Daarnaast hebben zij mogelijk recht op een aanvulling van PFZW. Dit is het arbeidsongeschiktheidspensioen. Met het bedrag van UWV en PFZW samen komen uw medewerkers uit op ongeveer 70% van het laatst verdiende salaris.

Dit laatste geldt alleen bij volledige arbeidsongeschiktheid. Als uw medewerker gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, ontvangt uw medewerker een lagere uitkering van UWV en ook minder arbeidsongeschiktheidspensioen.

Hoeveel uw medewerker krijgt en van wie, is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Aan de hand van een aantal vragen weet uw medewerker wat er geregeld is.

U hoeft de arbeidsongeschiktheid van uw medewerker niet aan PFZW door te geven. Dit gaat automatisch via UWV. Bij ziekte korter dan 2 jaar, moet u mogelijk wel wat regelen.

Sinds 2016 is de maximale duur van de loongerelateerde WGA-uitkering van UWV verkort. Vanaf 1 april 2019 is de maximale duur van deze uitkering nog maximaal 24 maanden.

Een aantal sociale partners heeft afspraken gemaakt in de cao over privaat gefinancierde aanvullingen op de WGA om iets aan de versobering te doen via de een speciale stichting.

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) kent een WGA-hiaatpensioen en een WIA-excedentpensioen. Hieronder leest u wat u invult op het formulier ‘Aanvullende Voorzieningen Werkgever’ bij de onderdelen over WGA-hiaat en WIA-excedent.

WGA-hiaat
Welke verzekering heeft u voor uw medewerker gesloten?

  • WGA-hiaat (basis)

Hoe lang is de uitkeringsduur van de WGA-hiaat verzekering?

  • Tot eindleeftijd

WIA-excedent
Welke aanvullende verzekering heeft u voor uw medewerker gesloten?

  • WIA-excedent (vanaf WIA-loongrens)

Hoe lang is de uitkeringsduur van de Vaste WIA-excedent?

  • Tot eindleeftijd (AOW-leeftijd = de pensioenleeftijd)

Dekkingspercentage

  • 70% WGA
  • 75% IVA