Wat is collectieve waardeoverdracht 

Bij een collectieve waardeoverdracht worden de opgebouwde pensioenen van alle of een deel van uw medewerkers in één keer overgedragen naar PFZW. Uw medewerkers hebben dan geen recht op pensioen meer bij de oude pensioenuitvoerder. Zij krijgen daarvoor extra pensioen bij PFZW. Dat kan als uw organisatie is aangesloten bij PFZW. Of als u bij een fusie of overname werknemers overneemt van een werkgever die niet is aangesloten bij PFZW. 

Individuele waardeoverdracht is in die situatie niet mogelijk. Dit kan alleen als de deelname aan een pensioenregeling van een individuele werknemer stopt.  

Voor welke medewerkers?

Bij een collectieve waardeoverdracht kunnen alleen de pensioenen overgaan van medewerkers die bij u in dienst zijn of komen. Het pensioen van medewerkers die uit dienst zijn of met pensioen zijn, komt hiervoor dus niet in aanmerking. 

Een collectieve waardeoverdracht kunt u alleen aanvragen als de aansluiting van uw organisatie bij PFZW is afgerond. Of als de nieuwe medewerkers (na een fusie of overname) zijn aangemeld bij PFZW.

Lees meer over het stappenplan voor de aanvraag van een collectieve waardeoverdracht.

Stappenplan collectieve waardeoverdracht

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunnen wij samen met u het stappenplan collectieve waardeoverdracht doorlopen.

Een collectieve waardeoverdracht kan lang duren, want er moet veel worden geregeld.

Wat doet u?

U onderzoekt of de opgebouwde pensioenen van uw medewerkers kunnen worden meegenomen naar PFZW. U kunt hiervoor contact opnemen met onze werkgeversdesk of met uw accountmanager.

Of u kiest voor een collectieve waardeoverdracht hangt af van een aantal belangen die u tegen elkaar kunt afwegen. Bijvoorbeeld:

 • Het belang van uw medewerkers
  Als één partij de opgebouwde pensioenen en de nog op te bouwen pensioenen uitvoert, is dat wel zo overzichtelijk voor uw medewerkers. Mogelijk zijn er op voorhand al aanwijzingen dat de collectieve waardeoverdracht tot een beter pensioenresultaat voor uw medewerkers kan leiden. En heeft de overgang gevolgen voor het nabestaandenpensioen van uw medewerkers? 
 • De voorwaarden waaronder de oude pensioenuitvoerder meewerkt    
  Bij een collectieve waardeoverdracht is de medewerking van de oude pensioenuitvoerder, een pensioenfonds of een verzekeraar, noodzakelijk. Het kan zijn dat de oude pensioenuitvoerder kosten in rekening brengt. De kosten voor de collectieve waardeoverdracht komen voor uw rekening.
 • Onze kosten voor een collectieve waardeoverdracht


PFZW brengt de volgende kosten bij u als werkgever in rekening:

 1. Opslag beleggingskosten: 0,25% te berekenen over de koopsom. De oopsom is het bedrag dat nodig is om bij PFZW de pensioenen in te kopen.
 2. Administratiekosten: € 100 per medewerker, die akkoord is gegaan met de collectieve waardeoverdracht.
 3. Bijbetaling
  Bij de overdracht van de pensioenen naar PFZW bestaat de mogelijkheid dat u, als werkgever, moet bijbetalen. Dat is het geval als de waarde van het pensioen dat u bij PFZW inkoopt (de koopsom) hoger is dan het bedrag dat de oude pensioenuitvoerder meegeeft (overdrachtswaarde*) . Een verschil tussen de koopsom en de overdrachtswaarde kan het gevolg zijn van een verschil in dekkingsgraad (PFZW-dekkingsgraad is hoger). Of de grondslagen, waarmee het pensioen wordt berekend, zijn verschillend (PFZW-grondslagen zijn hoger). Een verschil moet de werkgever aanvullen. Is het omgekeerde het geval, de overdrachtswaarde is hoger dan de inkoopwaarde. Dan krijgen uw medewerkers daar extra pensioen voor terug. 
 4. Andere, onvoorziene kosten.
  Is uw vorige pensioenuitvoerder een pensioenverzekeraar? Dan kunt u door middel van een accountantsverklaring aantonen dat de gegevens die de pensioenverzekeraar aan ons verstrekt juist zijn. Later in het proces moet uw accountant ook nog verklaren dat de lijst met deelnemers die akkoord zijn volledig en juist is. De kosten voor deze accountantscontrole en - verklaring komen voor uw rekening.

* Dit speelt alleen als de oude pensioenregeling een uitkeringsovereenkomst is (pensioenregeling met een vastgestelde uitkering). Bij een premieovereenkomst (pensioenregeling met een vastgestelde premie) is van een bijbetaling geen sprake. 

Wat doen wij?

Wij verstrekken de informatie die u nodig heeft om een goede afweging te kunnen maken over een collectieve waardeoverdracht. 

Wat doet u?

U verzoekt PFZW én de oude pensioenuitvoerder om mee te werken aan een collectieve waardeoverdracht. Vraag de oude pensioenuitvoerder ook welke kosten hij in rekening brengt voor zijn medewerking.

Als de oude pensioenuitvoerder mee wil werken, vraag dan of deze aan ons een deelnemersbestand wil toesturen. Wij ontvangen graag een deelnemersbestand in Excel met per deelnemer de volgende gegevens:

 • Naam
 • BSN
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Per pensioensoort de opgebouwde pensioenaanspraak, inclusief de ingangsleeftijd en de eindleeftijd voor zover van toepassing. Voor het partnerpensioen moet een onderscheid worden gemaakt tussen uitruilbaar en niet-uitruilbaar.

Op uw verzoek kunnen wij bij uw vorige pensioenfonds  een deelnemersbestand opvragen. Als de vorige pensioenuitvoerder een verzekeraar is, moet u vaak een machtiging verlenen.

Verder verstrekt u ons het pensioenreglement bij de oude pensioenuitvoerder.

Wat doen wij?

Eerst gaan we na of alle informatie hebben ontvangen die wij nodig hebben om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen. Vervolgens beoordelen wij die informatie. Omdat we veel gegevens moeten verwerken, kan de beoordeling enige tijd in beslag nemen. 

Als wij kunnen meewerken aan de collectieve waardeoverdracht, stellen wij een offerte op en sturen die naar u toe. 

[Een collectieve waardeoverdracht naar PFZW is alleen mogelijk als onze actuele dekkingsgraad ten tijde van de overdracht ten minste 105% is. Is de oude pensioenuitvoerder ook een pensioenfonds, dan geldt deze eis ook voor de oude pensioenuitvoerder.]

Wat doen wij?

U ontvangt van ons een offerte voor de collectieve waardeoverdracht. De bedragen in de offerte zijn indicatief. Pas als de overdracht zo goed als afgerond is, kunnen we de definitieve bedragen bepalen. In de offerte leest u hoe hoog de voorlopige koopsom is die PFZW vraagt voor het overnemen van de opgebouwde pensioenen van uw medewerkers. In de offerte vermelden wij ook de voorlopige kosten die PFZW in rekening brengt en - als dat van toepassing is - het voorlopige bedrag van de bijbetaling.

Wat doet u?

U beoordeelt de offerte en als u akkoord gaat met de offerte laat u ons dat weten. U bent dan bereid de kosten te betalen die PFZW in rekening brengt.

Is het bedrag dat u van uw oude pensioenuitvoerder meekrijgt niet voldoende om voor uw medewerkers gelijkwaardige pensioenen in te kopen bij PFZW? Dan stemt u er mee in om de overdrachtswaarde aan te vullen. 

Heeft u vragen over de offerte? Neem dan contact op met onze werkgeversdesk.

Wat doen wij?

U gaat akkoord met de offerte. Daarna ontvangt u van ons een conceptovereenkomst collectieve waardeoverdracht. Dat is een overeenkomst tussen u, de oude pensioenuitvoerder en PFZW. In deze overeenkomst staan onder meer afspraken over:

 • het vaststellen van de koopsom
 • het betalen van de koopsom, de verschuldigde kosten en de bijbetaling
 • hoe de oude pensioenen worden overgedragen en omgezet in pensioenen bij PFZW
 • de communicatie met betrekking tot het proces
 • de vrijwaring van aansprakelijkheid tegenover deelnemers voor een goede uitvoering van de pensioenregeling

Als alle drie de partijen het eens zijn over de conceptovereenkomst, ontvangt u van ons een definitieve overeenkomst.

Wat doet u?

Als u besluit de opgebouwde pensioenen over te dragen naar PFZW tekent u de toegezonden collectieve overeenkomst waardeoverdracht. De getekende versie van de overeenkomst stuurt u naar ons terug. Maar dan zijn we er nog niet.

Als u, de oude pensioenuitvoerder en PFZW het eens zijn over de voorwaarden van de collectieve waardeoverdracht, kan de volgende stap worden gezet. De oude pensioenuitvoerder laat De Nederlandsche Bank (DNB) weten dat u de opgebouwde pensioenen van uw medewerkers wilt overdragen naar PFZW. DNB moet beoordelen of er bezwaren zijn tegen die overdracht. DNB kijkt daarbij onder meer naar de belangen van alle deelnemers die bij de collectieve waardeoverdracht betrokken zijn. Als DNB geen bezwaar heeft, kan de overdracht verder gaan.

Houdt er rekening mee dat DNB drie maanden de tijd heeft om een collectieve waardeoverdracht te beoordelen. 

Wat doen wij?

Heeft DNB heeft verklaard geen bezwaar te hebben tegen de collectieve waardeoverdracht? Dan maken wij een definitieve berekening van de koopsom voor het overnemen van de pensioenen van de oude pensioenuitvoerder. Dat is een berekening inclusief de eventuele bijbetaling. Ook stellen wij dan de kosten vast. 

Deze bedragen zijn nog wel gebaseerd op de instemming van alle deelnemers met de overdracht van hun pensioen. In de volgende stap gaan wij de deelnemers informeren.

Wat doet u?

U ontvangt van ons de definitieve berekening en laat ons weten of u de collectieve waardeoverdracht wilt doorzetten. U bent dan definitief bereid de overdrachtswaarde aan te vullen.

Wat doen wij?

Als u akkoord gaat met de definitieve berekening, vragen wij uw medewerkers of zij akkoord gaan met de overgang van hun pensioen naar PFZW. Elke medewerker kan voor zichzelf beslissen of hij of zij wil dat het opgebouwde pensioen wordt overgedragen, of niet.

Iedere medewerker ontvangt in ieder geval informatie over:

 • Hoeveel pensioen hij/zij heeft opgebouwd bij de oude pensioenuitvoerder vóór de overgang.
 • Hoeveel pensioen hij/zij  daarvoor na de overdracht terugkrijgt bij PFZW.
 • Een vergelijking van de oude pensioenregeling met de nieuwe pensioenregeling.
 • De achtergrond van de collectieve waardeoverdracht.

Ook informeren we de deelnemer over de gevolgen als hij/zij niet instemt met de overdracht van zijn of haar pensioen naar PFZW.

Wat doet u?

Wilt u zelf ook uw medewerkers informeren samen met PFZW via een presentatie? Neem dan contact op met onze werkgeversdesk.

Uw medewerkers ontvangen van ons de informatie die nodig is om tot een goed afgewogen besluit te kunnen komen. Iedere medewerker moet uitdrukkelijk aangeven in te stemmen met de overdracht van zijn of haar pensioen naar PFZW. Reageert een medewerker niet, dan wordt zijn of haar opgebouwde pensioen niet overgedragen, maar blijft het achter bij de oude pensioenuitvoerder.

Uw medewerkers krijgen voldoende tijd om een besluit te nemen. PFZW gaat hiervoor uit van een termijn van zes weken.

Let op: uw werknemer kan ook geen individuele waardeoverdracht aanvragen voor het pensioen dat hij/zij voor overstap naar PFZW had opgebouwd bij zijn/haar vorige pensioenfonds/pensioenverzekeraar.

Wat doen wij?

Na het verstrijken van deze termijn van zes weken, is bekend van wie het pensioen wordt overgedragen en van wie het pensioen achterblijft bij de oude pensioenuitvoerder. PFZW kan de koopsom dan definitief vaststellen. En hetzelfde geldt voor de bijbetaling en de kosten.

Wat doet u? 

U vraagt de oude pensioenuitvoerder om een definitief deelnemersbestand. Daarin staan alleen de pensioengegevens vermeld van de medewerkers die hebben ingestemd met de overdracht. 

Op ons verzoek vraagt u de oude pensioenuitvoerder om de pensioendossiers van deze medewerkers naar ons toe te sturen. 

Bij een overdracht van een pensioenverzekeraar naar PFZW verwachten wij een accountantsverklaring over de juistheid en volledigheid van het definitieve deelnemersbestand.

Is de waarde van de pensioenen die de oude pensioenuitvoerder meegeeft lager dan de definitief verschuldigde koopsom om gelijkwaardige pensioenen te kunnen inkopen bij PFZW? Dan betaalt u ons het verschil. Daarnaast betaalt u ook de kosten van de collectieve waardeoverdracht.

Uw werk zit erop. Na de ontvangst van uw betaling en van de overdrachtswaarde van de oude pensioenuitvoerder is de collectieve waardeoverdracht een feit.

Wat doen wij?

Wij zorgen ervoor dat wij de pensioenen van uw medewerkers op de juiste wijze in onze administratie opnemen. Al die gegevens zijn voor uw medewerkers terug te vinden op het Uniform Pensioenoverzicht van het jaar na de overgang. En ook in MijnPFZW.

Met MijnPFZW heeft iedereen die bij PFZW pensioen opbouwt of heeft opgebouwd, inzicht in zijn actuele pensioensituatie. Inloggen gebeurt met DigiD. Daarnaast kunnen uw medewerkers in de pensioenplanner op MijnPFZW zien welke gevolgen het heeft om bijvoorbeeld meer of minder te gaan werken.