Welke organisaties moeten verplicht aansluiten?

Ambulancezorg

De natuurlijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die in Nederland het bedrijf uitoefent in het kader van het verlenen of doen verlenen van de in de Wet ambulancevervoer, (Stb. 1971, 369 d.d. 23 april 1971) geregelde ambulancezorg.

Onder ambulancezorg wordt verstaan: zorg, erop gericht een zieke of gewonde ter zake van zijn aandoening of letsel hulp te verlenen en per ambulance te vervoeren, alsmede een Centrale Post voor het Ambulancevervoer c.q. Meldkamer Ambulancezorg voorzover het personeel in dienst is van de natuurlijke of privaatrechtelijke rechtspersoon of Regionale Ambulancevoorziening.

Uitgezonderd zijn privaatrechtelijke instellingen waaraan een B3 status is toegekend op basis van de Wet Privatisering ABP (Stb. 1995, 639, laatstelijk gewijzigd bij wet van 23 februari 2004, Stb. 2004, 87). 

Gezondheidscentra

​De in Nederland gevestigde rechtspersoon die multidisciplinaire eerstelijns gezondheidszorg verleent, met dien verstande dat dit voor huisartsen uitsluitend van toepassing is voor zover zij in dienst zijn van een rechtspersoon die zonder winstoogmerk binnen het kader van een samenwerkingsovereenkomst tussen tenminste de disciplines huisartsgeneeskunde, maatschappelijk werk en wijkverpleging vanuit een gezamenlijke huisvesting multidisciplinaire eerstelijns hulp verleent.

Huisartsenzorg

Natuurlijke personen en rechtspersonen die (nagenoeg) uitsluitend (een onderdeel van) huisartsenzorg leveren, in enigerlei rechtsvorm.

Intramurale en/of extramurale zorg

De rechtspersoon, de maatschap, de vennootschap onder firma of de commanditaire vennootschap in de zorg (met of zonder verblijf) die de inkomsten in enige mate direct of indirect van de overheid ontvangt en die, al dan niet met winstoogmerk, zorg of hulp verleent in een of meer van de volgende vormen:

 1. hulp bij het huishouden
 2. persoonlijke verzorging
 3. verpleging
 4. begeleiding
 5. behandeling en/of medisch specialistische zorg (inclusief medisch geïndiceerde diagnostisering) al dan niet door (vrij gevestigde) medisch specialisten
 6. verblijf
 7. vaccinaties voortkomend uit het rijksvaccinatieprogramma
 8. jeugdgezondheidszorg
 9. kraamzorg
 10. verslavingszorg
 11. preventie waarbij het gaat om: 
 • het vroegtijdig opsporen van ziekten of afwijkingen bij risicofactoren
 • het voorkomen van ziekten of gezondheidsproblemen bij symptomen
 • het voorkomen van complicaties en verergeren van gezondheidsproblemen


inclusief de rechtspersoon die in een groepsverhouding is verbonden met en nagenoeg uitsluitend ten dienste staat aan een werkgever die zorg  of hulp verleent in een van de vormen vermeld in 1 tot en met 11, vast te stellen op basis van de loonsom;

uitgezonderd:

 • de werkgever die als privékliniek geen van overheidswege gefinancierde zorg verleent;
 • de werkgever die uitsluitend in een of meer van de volgende vormen van (para)medische dienstverlening actief is:
  alternatieve geneeskunst, ambulancezorg, apotheek werk, chiropractie, diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, (gespecialiseerde) tandheelkundige zorg, huidtherapie, huisartsenzorg, jeugdzorg, laboratoriumwerk, logopedie, mondhygiëne, oefentherapie Cesar / Mensendieck, optometrie, orthoptie, podotherapie, radiodiagnostisch, radiotherapeutisch laboratoriumwerk, verloskunde, verloskundig en/of gynaecologisch echoscopisch onderzoek, vervaardigen van tandprothesen. Zodra een werkgever zoals hiervoor omschreven daarnaast in enige vorm actief is in medisch specialistische behandeling, valt deze werkgever wel onder de werkingssfeer van de verplichtstelling,
 • de werkgever die de activiteiten in de generalistische basis geestelijke gezondheidszorg uitsluitend verricht en/of laat verrichten door psychologen en psychotherapeuten. Zodra een werkgever zoals hiervoor omschreven daarnaast in enige vorm activiteiten verricht in gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg en/of medisch specialistische behandeling, valt deze werkgever wel onder de werkingssfeer van de verplichtstelling, en
 • de overheidswerkgever in de zin van de Wet Privatisering ABP (Stb. 1995, 639, laatstelijk gewijzigd bij wet van 23 december 2015 Stb. 2015 553);
Jeugdzorg

​De rechtspersoon die nagenoeg uitsluitend de navolgende voorzieningen van jeugdzorg in stand houdt c.q. beheert:

1. Alle vormen van ambulante hulpverlening en therapeutische interventies gericht op de individuele jeugdige of het gezin, waaronder:

 • opvoedcursussen
 • intensieve (ortho)pedagogische gezinsbegeleiding
 • spelbegeleiding
 • speltherapie
 • creatieve therapie
 • vaardigheidstrainingen gericht op het omgaan met specifiek probleemgedrag van jeugdigen
 • specifieke aanpak van gedragsproblemen van jeugdigen
 • individuele begeleiding en training van jeugdigen of hun ouders
 • kindertelefoons
 • jongerenadviescentra
 • adviesbureaus voor jeugd en gezin

2. (deeltijd) verblijf in een accommodatie van een zorgaanbieder of verblijf bij een pleegouder ter vervanging van de gezinssituatie, in verband met psychosociale, psychische of gedragsproblemen waaraan het gezin het hoofd niet kan bieden of tijdens voogdij of voorlopig voogdij van een bureau jeugdzorg, waaronder: 

 • voorzieningen voor crisisopvang
 • observatietehuizen
 • tehuizen voor opvoeding en verzorging
 • tehuizen voor buitengewone behandeling
 • gezinshuizen

3. de medische kindertehuizen, waaronder worden verstaan tehuizen waarin aan jeugdigen wier lichamelijke of geestelijke gezondheid is aangetast of in ernstige mate wordt bedreigd hulp wordt geboden bestaande uit geneeskundig onderzoek en observatie en geneeskundige behandeling door artsen in samenwerking met andere deskundigen, alsmede verpleging en verzorging gedurende dag en nacht.

4. de medische kleuterdagverblijven, waaronder worden verstaan voorzieningen waarin aan jeugdigen bij wie een stoornis in de ontwikkeling is opgetreden of dreigt op te treden ten gevolge van een samenloop van lichamelijke of geestelijke en maatschappelijke factoren hulp wordt geboden, bestaande uit:

 • geneeskundig onderzoek en geneeskundige behandeling door een kinderarts in samenwerking met andere deskundigen, alsmede verzorging gedurende de dag of een gedeelte daarvan
 • de begeleiding van het gezin waartoe het kind behoort

5. de bureaus jeugdzorg alsmede voorzieningen voor observatiediagnostiek ten behoeve van het stellen van een indicatie voor jeugdzorg.

6. de particuliere justitiële jeugdinrichtingen zoals bedoeld in artikel 1 onder C van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Stb 2000,481).

Kinderopvang
 • tegen vergoeding kinderopvang verzorgt voor kinderen van 0 jaar tot en met het einde van de basisschoolleeftijd en/of
 • tegen vergoeding bemiddelende en/of begeleidende en/of ondersteunende diensten verricht ten behoeve van kinderopvang
Kunstzinnige vorming
 • ​de rechtspersoon die uitsluitend of in overwegende mate zonder winstoogmerk lessen, cursussen en/of projecten verzorgt op het terrein van de muzikale vorming en/of op één of meer terreinen van de audiovisuele, beeldende, dansante of dramatische vorming, al dan niet gecombineerd met literaire vorming, dan wel zich daarmee uitsluitend of in overwegende mate bezighoudt
 • de rechtspersoon die één of meer elementen van de begeleiding gericht op ontwikkeling en vernieuwing van beleid en uitvoering, alsmede op verbetering van kwaliteit van activiteiten op het terrein van kunstzinnige vorming vervult, al dan niet op landelijk niveau, op één of meer dan de onder 1 bedoelde terreinen, indien deze rechtspersoon deswege geheel of gedeeltelijk gesubsidieerd wordt door de rijks-, provinciale en/of gemeentelijke overheid
 • de Vereniging van Centra voor de Kunsten, gevestigd te Utrecht.
Protestantse Kerk in Nederland

Een gemeente, diaconie, classis, de evangelisch-lutherse synode of de kerk dan wel een kerkelijke instelling als bedoeld in ordinantie 11-26 dan wel een protestantse stichting als bedoeld in artikel 2 van de Generale regeling stichtingen, voor wat betreft de medewerker, die met de werkgever een arbeidsovereenkomst heeft gesloten.

Rechtsbijstand
 • de raden voor de rechtsbijstand die de verzoeken om toevoeging van een rechtsbijstandverlener beoordelen
 • de publiekrechtelijke stichting Het Juridisch Loket, verantwoordelijk voor gratis juridisch advies en informatie
 • de stichting Rechtsbijstand Asiel Nederland, gevestigd te Arnhem
Sport

​De rechtspersoon, werkzaam op landelijk, regionaal en/of provinciaal niveau, die zich ten doel stelt zonder winstoogmerk faciliteiten te verschaffen voor de sportbeoefening in de ruimste zin dan wel deze sportbeoefening te bevorderen, uitgezonderd:

 • de scheidsrechters in dienst van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond
 • de sport-technisch-kader-werknemers: werknemers die in dienst zijn van een provinciaal sport service bureau maar bij een lokale vereniging te werk zijn gesteld
Tandartsen

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die als tandarts of tandarts-specialist tandheelkundige zorg verleent, voor wat betreft dat deel van de werknemers dat de functie vervult van tandartsassistent of tandartsassistent-plus.
Meer lezen

Tandtechniek

Werkgever in de tandtechniek is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die:

 • zich in hoofdzaak richt op het vervaardigen en/of repareren van tandtechnische werkstukken;
 • zich niet in hoofdzaak richt op het vervaardigen of repareren van tandtechnische werkstukken, maar wel in hoofdzaak bedrijfsactiviteiten verricht in de mondzorg, alleen geldend voor zijn werknemers die hoofdzakelijk tandtechnische werkstukken vervaardigen en/of repareren. 

Onder tandtechnische werkstukken wordt verstaan alle werkstukken bestemd voor regulering, vervanging of herstel van gebitselementen, zoals bijvoorbeeld kronen, bruggen, (frame)protheses en regulatie-apparatuur.

Toneel en dans

Werkgever in de toneel en dans is elke in Nederland gevestigde rechtspersoon die:

 • uitsluitend of in hoofdzaak toneel en/of dans produceert en/of uitvoert, gemeten naar ten minste 50% van de loonsom van de organisatie én die
 • op basis van continuïteit toneel en/of dans produceert en/of uitvoert, door ten minste één toneel- en/of dansproductie per jaar of per seizoen uit te brengen of te hernemen. Daarbij geldt dat de totale periode waarin deze productie(s) wordt of worden voorbereid, gerepeteerd en/of opgevoerd tenminste 6 maanden duurt gemeten in een periode van 1 kalenderjaar.

De verplichte aansluiting vangt aan per 1 januari van het jaar na het hierboven genoemde kalenderjaar. Toneel en/of dans wordt in de ruimste zin van het woord opgevat, met of zonder muziek en/of tekst, voor alle leeftijds- en publieksgroepen, op podia of op locatie. Toneel en/of dans kan elementen bevatten van andere (podium)kunstdisciplines. Uitgezonderd zijn producties die uitsluitend of in hoofdzaak bestaan uit muziek, opera, operette, musical, cabaret, poppenspel en circus.

Welzijnswerk en maatschappelijke dienstverlening

De rechtspersoon die de inkomsten geheel of ten dele direct of indirect ontvangt uit zorgverzekeringen of van de overheid en die, al dan niet met winstoogmerk, voor meer dan 50% van de inkomsten maatschappelijke zorg of hulp verleent in een van de volgende vormen:

1. sociaal-cultureel werk

 • sociaal-culturele, educatieve, vormende en/of recreatieve activiteiten, die algemeen toegankelijk zijn en bevorderlijk kunnen zijn voor de maatschappelijke participatie en/of ontplooiing van individuen en/of groepen.
 • activerende, ondersteunende en/of belangenbehartigende activiteiten gericht op bevordering van de leefbaarheid en het welzijn van (groepen van) burgers in hun woon- en leefomgeving en/of op de participatie aan en emancipatie in de samenleving van (groepen van) burgers
 • vrijwilligerscentrales die als doel hebben het stimuleren, ondersteunen en/of bemiddelen ten behoeve van vrijwilligerswerk.
 • (ondersteuning van) jeugd- en jongerenwerk.
 • activiteiten gericht op bevordering van de maatschappelijke participatie van jongeren en het voorkomen van maatschappelijke uitval van jongeren.

2. peuterspeelzaalwerk
het bieden van speel- en/of aanvullende ontwikkelingsmogelijkheden aan kinderen in de leeftijd vanaf 2 jaar tot aan het moment waarop zij basisonderwijs kunnen volgen, gedurende minder dan vier aaneengesloten uren per dag.

3. welzijn minderheden, vluchtelingen en asielzoekers

 • activiteiten gericht op de (medische) opvang, introductie, maatschappelijke oriëntatie en/of integratie van (etnische) minderheden, vluchtelingen en asielzoekers alsmede activiteiten gericht op begeleiding, ondersteuning en deskundigheidsbevordering van organisaties die zich richten op (etnische) minderheden, vluchtelingen en asielzoekers.
 • tolkencentra voor zover deze nagenoeg uitsluitend activiteiten verrichten ten behoeve van minderheden.
 • zelforganisaties van minderheden (mits deze organisaties niet tevens politieke doelstellingen hebben).

4. maatschappelijke dienst- en hulpverlening

 • sociaal raadsliedenwerk: kosteloze en laagdrempelige sociaal-juridische advisering op een zeer breed terrein.
 • telefonische hulpdiensten: informatieverstrekking, advisering en dienstverlening als eerste opvang aan personen bij verwerking van gebeurtenissen en omstandigheden die ingrijpen in hun leven en/of verstoorde of onvoldoende aanwezige relaties tussen mensen en hun sociale omgeving.
 • ambulante hulpverlening aan vrouwen en mannen op het gebied van zwangerschap, ouderschap, seksueel geweld, adoptie en/of kindafstand, slachtofferhulp opvang, dienstverlening en/of ondersteuning - zowel emotioneel, praktisch als juridisch - aan slachtoffers van misdrijven en verkeersongevallen.
 • algemeen en specifiek maatschappelijk werk.
 • schuldhulpverlening: advisering, praktische hulpverlening en/of bemiddeling bij het verantwoord (leren) omgaan met een huishoudbudget en / of het oplossen van een schuldprobleem

5. maatschappelijke opvang

 • het bieden van korte of meer langdurige opvang en psychosociale begeleiding aan personen die (tijdelijk) niet beschikken over eigen woonruimte of die hun woonomgeving hebben verlaten, waaronder dak- en thuislozenzorg, algemene (crisis)opvangcentra, vrouwen(crisis)opvangcentra, blijf-van-mijn-lijf huizen, centra voor intensieve opvang, begeleid wonen en sociale pensions.
 • herstellingsoorden: het bieden van residentiële, kortdurende, somatische en/of psychosomatische hulpverlening aan personen die na ziekte, medische behandeling of ten gevolge van mentale overbelasting (door lichamelijke oorzaken) gedurende 24 uur per dag tijdelijk opvang, begeleiding en verpleging behoeven, waarbij de hulpverlening is gericht op terugkeer naar een zelfstandig maatschappelijk functioneren van het individu.

6. welzijn ouderen

 • ambulante praktische dienstverlening op materieel gebied en/of recreatieve activiteiten voor individuele en groepen ouderen, die bevorderlijk kunnen zijn voor hun individuele welzijn, gezondheid, maatschappelijke participatie en/of zelfredzaamheid.
 • activiteiten, direct of indirect gericht op het bevorderen van het maatschappelijk functioneren, de begeleiding of verpleging en verzorging of de belangenbehartiging van ouderen.

7. welzijn gehandicapten
activiteiten, direct of indirect gericht op het bevorderen van de maatschappelijke integratie en ontplooiing of de belangenbehartiging van lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten.

8.overig
emancipatie, pleitbezorging, voorlichting, belangenbehartiging en bestrijding discriminatie ten behoeve van vrouwen, homoseksuelen, alleenstaanden, gezinnen, ouderen en minderheden.

Aansluiten bij PFZW

Aan de hand van het online aanmeldformulier beoordelen wij of uw organisatie verplicht is om aan te sluiten bij PFZW. U ontvangt binnen 15 werkdagen een definitieve bevestiging na het invullen van het aanmeldformulier. Wij kunnen hier telefonisch geen uitsluitsel over geven.