Veelgestelde vragen over pensioen bij PFZW

Uw medewerkers bouwen collectief en solidair pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Als werkgever biedt u hen hiermee een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde. Een collectieve pensioenregeling heeft namelijk veel voordelen. Voor u, uw medewerkers én voor de samenleving. 

Toch zijn die voordelen niet altijd even duidelijk. Nieuwe medewerkers zorgen misschien liever zelf voor hun inkomen voor later. En vragen u waarom zij verplicht moeten deelnemen aan de pensioenregeling. Dat is begrijpelijk. Voor deelnemers aan een pensioenfonds zijn echter veel extra’s geregeld. De antwoorden op de meest gestelde vragen over het pensioen bij PFZW leest u hieronder.

De sociale partners in de sector zorg en welzijn hebben gekozen voor een verplichte pensioenregeling. Daarom zijn de meeste werkgevers met hun medewerkers aangesloten bij PFZW. Sociale partners zijn de werkgevers- en werknemersorganisaties die met elkaar onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden, zoals pensioen. Door pensioen collectief en solidair te regelen zijn de beste pensioenresultaten te bereiken. Zeker in een sector met veel kleine instellingen.

Ook wordt zo voorkomen dat de ene werkgever geen pensioenregeling of een minder goede pensioenregeling aanbiedt dan de andere. Omdat voor deze werkgevers de kosten een stuk lager zijn, zouden zij een concurrentievoordeel hebben ten opzichte van werkgevers die het pensioen wél goed regelen voor hun medewerkers. Uw medewerkers zijn dus altijd verzekerd van een goed pensioen. Volledig afgestemd op de behoeften van medewerkers in de sector zorg en welzijn.

Pensioenopbouw is niet alleen een verplichting, maar vooral ook een recht op pensioen dat voordelen biedt. Op korte termijn is er het belastingvoordeel. De premie wordt afgetrokken van het brutosalaris, waardoor uw medewerkers nu minder loonbelasting betalen. Maar het belangrijkste voordeel ligt in de toekomst. Als werkgever voorziet u uw medewerkers ook na hun pensionering voor de rest van hun leven van inkomen. Met de verplichtstelling is dat voor vrijwel iedereen in de sector in één keer op dezelfde manier geregeld. 

Zouden uw medewerkers geen pensioen opbouwen, dan bouwen zij logischerwijs geen buffer op voor de oude dag. Hier worden uw medewerkers dan zelf verantwoordelijk voor. Daarnaast missen zij het pensioen voor partner en kinderen, het arbeidsongeschiktheidspensioen, premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid en de bijdrage van de werkgever. Uw medewerkers ontvangen dus wel een hoger nettoloon, maar geven er veel sociale zekerheden voor op. Vooral jongeren denken vaak dat ze het geld nu beter kunnen gebruiken dan later of dat ze zelf betere pensioenresultaten kunnen behalen dan het pensioenfonds. Maar het is bewezen dat veel mensen zonder verplicht pensioen eerder niets of te weinig regelen, dan beter presteren dan het pensioenfonds, met alle risico’s die daarbij horen.

Bekijk ook de video ‘Wat is pensioen?’

Solidariteit en collectiviteit zijn de belangrijkste pijlers voor een goed pensioen voor ál uw medewerkers. Doordat iedereen verplicht meedoet, heeft PFZW schaalgrootte en kunnen we samen tegen relatief lage kosten pensioen regelen en beleggen. Gemiddeld krijgen uw medewerkers na pensionering zo’n drie keer het bedrag terug dat ze als premie hebben ingelegd. Ook dragen we samen de lusten én de lasten. Zo voorkomen we dat de ene generatie bij pensionering financieel beter af is dan de andere. Ouderen profiteren van de mogelijkheid van jongeren om meer risico te kunnen nemen met beleggen. En jongeren profiteren van het rendement op het grotere pensioenvermogen van ouderen.

En we delen de persoonlijke risico’s; bijvoorbeeld het risico op arbeidsongeschiktheid of overlijden. Dit betekent dat een eventuele partner en kinderen tot 21 jaar een nabestaandenpensioen krijgen wanneer uw medewerker overlijdt. Als een medewerker arbeidsongeschikt wordt en een uitkering krijgt, dan loopt de pensioenopbouw door, zonder dat daar premie voor wordt betaald. En zelfs bij verlof of werkloosheid, blijft uw medewerker gedurende een bepaalde periode verzekerd tegen de gevolgen van overlijden of arbeidsongeschiktheid. 

Naast kosten en risico’s delen we ook invloed. Dat kan in de vorm van adviseren of kritisch zijn. Vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en gepensioneerden bepalen samen in het pensioenfondsbestuur hoe het pensioen eruit moet zien. Het bestuur bepaalt het beleid, voert de pensioenregeling uit en neemt besluiten over het pensioen. Een bestuurslid bij PFZW beslist mee over de pensioenen van meer dan 2,7 miljoen deelnemers. Ook in de pensioenraad zijn werkgevers, werknemers en gepensioneerden vertegenwoordigd. De pensioenraad adviseert het bestuur vooraf over het pensioenbeleid en beoordeelt elk jaar of het bestuur goed gehandeld heeft.

Bij veel van de beslissingen raadpleegt PFZW deelnemers. Op periodieke en regelmatige basis worden onderzoeken uitgevoerd naar naar wat deelnemers wel of juist niet willen. Daarvoor zijn er bijvoorbeeld diverse panels en contactgroepen die direct of via een onderzoeksbureau worden geraadpleegd.

U en uw medewerkers betalen elke maand pensioenpremie. In 2020 is de premie 23,5% van de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is het deel van het salaris van uw medewerkers dat meetelt voor de pensioenopbouw. Dat betekent dat uw medewerkers meer dan een dag in de week werken voor hun pensioen. De premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen is 0,5%.

U als werkgever betaalt elke maand de pensioenpremie aan PFZW. Het deel van de pensioenpremie van uw medewerker houdt u maandelijks in op het brutosalaris. Het exacte bedrag dat uw medewerker betaalt, staat op de loonstrook. De premie die u betaalt, staat niet op de loonstrook. Uw medewerker kan bij u navragen hoeveel u bijdraagt aan zijn/haar pensioen.

Een goed en stabiel pensioen is belangrijk voor u en uw medewerkers. Maar een lage prijs voor dat pensioen is ook van belang. PFZW laat zien dat een goed pensioen tegen relatief lage kosten mogelijk is door het samen te regelen. De uitvoeringskosten van PFZW zijn lager dan die van andere pensioenfondsen wereldwijd. Per deelnemer van PFZW liggen deze kosten op € 61,70 per jaar en daarmee onder het gemiddelde van de andere grote Nederlandse pensioenfondsen (€ 101) en het wereldgemiddelde (€ 126). Het is de ambitie van PFZW om in 2023 de uitvoeringskosten lager dan € 60 per deelnemer per jaar te laten zijn. Elk jaar wordt geprobeerd de kosten verder te drukken, zodat er zoveel mogelijk geld overblijft voor de pensioenen.

Voor een goed pensioen is de pensioenpremie die u en uw medewerkers elke maand betalen niet voldoende. Daarom belegt PFZW een deel van het vermogen. Met die beleggingen wil PFZW een goed rendement halen. De afgelopen 10 jaar behaalde PFZW een gemiddeld rendement van 8%.

Pensioenfondsen kijken vooral naar de lange termijn en kunnen daarom gunstige rendementen halen tegen een acceptabel risico. Tussentijdse tegenvallers kunnen veelal over een langere termijn worden goedgemaakt door de meevallers. En omdat pensioenfondsen zo groot zijn, hebben zij toegang tot markten waartoe kleinere partijen of individuele beleggers geen toegang hebben.

Er is altijd een kans dat het rendement lager is dan verwacht. PFZW maakt vooraf een inschatting van de risico’s en van wat er gebeurt als het tegenzit. Daarom heeft PFZW beleggingen met een lager risico (zoals obligaties of staatsleningen) en beleggingen met een hoger risico (bijvoorbeeld aandelen).

Bekijk de animatie ‘Wat is beleggen?’ 

Een goed en betaalbaar pensioen is meer waard in een leefbare wereld. PFZW belegt daarom waar mogelijk ook duurzaam. Met zorg voor mens, maatschappij en milieu. Dit doet PFZW bijvoorbeeld door steeds meer te beleggen in oplossingen voor klimaatverandering, vervuiling en uitstoot, waterschaarste, voedselzekerheid en gezondheidszorg. En door steeds minder te beleggen in aandelen van vervuilende bedrijven op het gebied van CO2-uitstoot.

Er is ook een puur zakelijke reden om duurzaam te beleggen. PFZW is ervan overtuigd dat ondernemingen en sectoren die fatsoenlijk met mensen en het milieu omgaan, uiteindelijk de beste overlevingskansen hebben en vaak de best geleide bedrijven zijn. Dat vertaalt zich op termijn ook in goede financiële resultaten. Zo wordt gezorgd voor financieel rendement én maatschappelijk rendement. En dat is belangrijk, want PFZW belegt met als doel uw medewerkers een zo goed mogelijk pensioen te kunnen bieden.

Duurzaam beleggen is daarom nadrukkelijk verankerd in het beleggingsbeleid van PFZW. De 'Verklaring inzake de beleggingsbeginselen' beschrijft in het kort de uitgangspunten van het beleggingsbeleid.

Gemiddeld krijgen uw medewerkers na pensionering drie keer het bedrag terug dat als premie is ingelegd. Dat is vele malen meer dan ze zelf kunnen sparen. Mochten zij dat al doen. Daarvoor krijgen uw medewerkers straks een inkomen voor de rest van hun leven.

Bovendien zijn uw medewerkers, zodra zij bij u in dienst komen, bij PFZW automatisch verzekerd tegen de gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid. Een eventuele partner en kinderen tot 21 jaar krijgen een nabestaandenpensioen wanneer uw medewerker overlijdt. Als een medewerker arbeidsongeschikt wordt en een uitkering krijgt, dan loopt de pensioenopbouw door, zonder dat daar premie voor wordt betaald. En zelfs bij verlof of werkloosheid, blijft uw medewerker gedurende een bepaalde periode verzekerd tegen de gevolgen van overlijden of arbeidsongeschiktheid. Ook hebben uw medewerkers de mogelijkheid om de pensioenregeling vrijwillig voort te zetten wanneer zij uit dienst gaan.

Pensioen is daarmee een van de meest interessante én belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Het kan op korte en lange termijn heel wat euro’s schelen als dit goed geregeld is.

Bekijk de belangrijkste basisinformatie over de pensioenregeling.

Iedere medewerker bouwt hetzelfde pensioen op en betaalt dezelfde premie. Toch is de pensioenregeling van PFZW heel flexibel. Uw medewerkers kunnen veel zelf kiezen. Als uw medewerkers met pensioen gaan, kunnen zij hun pensioen toesnijden op hun persoonlijke behoefte. Zo kunnen medewerkers ouderdomspensioen inruilen voor partnerpensioen of andersom. Ze kunnen eerder of later met pensioen gaan. En ze kunnen beginnen met deeltijdpensioen of kiezen voor een hoger of lager startpensioen. Dan kiezen ze ervoor eerst een poos een hoger pensioen te ontvangen, gevolgd door een lager pensioen. Omgekeerd kan ook.

Op onze website vinden uw medewerkers alle pensioeninformatie op een rij voor elke persoonlijke situatie die invloed kan hebben op zijn of haar pensioen. Ook zijn er diverse ‘pensioentools’ beschikbaar die uw medewerkers kunnen raadplegen:

  • Op Mijnpensioenoverzicht.nl krijgt uw medewerker een overzicht van de AOW en al het pensioen dat hij/zij bij verschillende pensioenuitvoerders heeft opgebouwd. Deze tool is vooral interessant voor medewerkers die snel een beeld willen van hoeveel AOW en pensioen ze hebben opgebouwd.
  • Op MijnPFZW kan uw medewerker zijn/haar pensioensituatie bij PFZW bekijken, spelen met keuzes rondom pensionering en het pensioen regelen. Deze tool is vooral interessant voor medewerkers van wie het pensioen dichterbij komt en die een actueel en exact beeld willen van hun situatie. 

En natuurlijk staat de Klantenservice klaar om uw medewerkers te helpen. De Klantenservice van PFZW is bereikbaar via telefoonlive chat en e-mail