Onze cookies helpen

Wij helpen u graag met uw pensioen. Met cookies kunnen wij dat nog beter doen door de website voor u persoonlijk in te richten. Daarmee vindt u sneller wat u zoekt. Wilt u dat?

Leg me meer uit

Pensioengevend salaris berekenen

Het pensioengevend salaris is het salaris dat de basis is voor berekening van de pensioenpremie. Hoe berekent u dit en wanneer geeft u dit door aan PFZW?

 

Wanneer u een nieuwe medewerker aanmeldt bij PFZW, geeft u het pensioengevend salaris door. Het pensioengevend salaris is het voltijd bruto jaarsalaris per 1 januari (of de datum van indiensttreding), inclusief de vaste bestanddelen (looncomponenten) zoals vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Er kunnen meer vaste bestanddelen zijn die tot het pensioengevend salaris behoren. Of dit zo is en wat die voor uw medewerker zijn, hangt af van uw cao.

Berekening

voltijd maandsalaris × 12 (of 13 als in 4-wekelijkse termijnen gewerkt wordt) 
+ andere structurele looncomponenten die meetellen voor het pensioengevend salaris 
+ 8% vakantiegeld (eventueel het afgesproken vloerbedrag) 
+ X% eventuele structurele eindejaarsuitkering (EJU/REJU) per 31-12 van het voorgaande jaar (eventueel het afgesproken vloerbedrag) over de looncomponenten die volgens de cao voor EJU/REJU in aanmerking komen. 
+ X% eventuele werkgeversbijdrage Levensloopregeling over de looncomponenten die volgens de cao voor de werkgeversbijdrage Levensloopregeling in aanmerking komen. 

Doorgeven salariswijzigingen

Salariswijzigingen die zich in de loop van het jaar voordoen doordat uw medewerker ziek wordt of kortdurend zorgverlof opneemt, voert u in in uw salarispakket. U geeft een gewogen gemiddelde regelingloon aan ons door (voltijd jaarsalaris). Een wijziging in het voltijd jaarsalaris heeft pas gevolgen voor de pensioenopbouw vanaf 1 januari van het volgende kalenderjaar. PFZW houdt daar automatisch rekening mee.

Is er sprake van onbetaald verlof, dan wordt de verlaging doorgegeven via de verloonde uren voor de regeling. Hierdoor gaat de deeltijdfactor naar beneden. In de handleiding aanlevering gegevens UPA staan een aantal voorbeelden voor u uitgewerkt.

Vaste bestanddelen

​De peildatum voor het pensioengevend salaris is 1 januari van het kalenderjaar. In geval van tussentijdse indiensttreding telt het aanvangssalaris. 
De volgende bestanddelen horen tot het pensioengevend salaris: 

 • het brutosalaris op voltijd jaarbasis (12x het brutomaandsalaris of 13x het bruto vier-wekensalaris) 
 • het vakantiegeld
 • de structurele eindejaarsuitkering. Dit is het brutosalaris op voltijd jaarbasis. Afhankelijk van de CAO is dit inclusief of exclusief vakantietoeslag. U vermenigvuldigt dit salaris met het eindejaars-uitkeringspercentage dat op 31 december in het daaraan voorafgaande jaar van toepassing was. Of minstens het voor dat jaar geldende bodem- of vloerbedrag. Ook een resultaatafhankelijke eindejaarsuitkering, wordt in deze berekening meegenomen mits deze is uitbetaald.
 • functiegebonden toeslag (mits gegarandeerd)
 • andere vaste salarisbestanddelen (bijvoorbeeld 13de maand)
 • diplomatoeslag
 • geldswaarde van kost en inwoning en van het genot van een woning, zoals deze worden vastgesteld overeenkomstig het bepaalde krachtens de waarderingsregels gebaseerd op het bepaalde in artikel 13 van de Wet op de loonbelasting 1964 danwel, indien van toepassing, de waarderingsregels in artikel 3.19 van de Wet op de inkomstenbelasting 2001.  

Een werkgeversbijdrage in de levensloopregeling telt mee voor de berekening van het pensioengevend salaris.

Variabele bestanddelen

Er zijn ook variabele bestanddelen die meetellen voor het pensioengevend salaris. De peildatum hiervoor is altijd 31 december van het kalenderjaar. De volgende variabele bestanddelen tellen mee voor het pensioengevend salaris:

 • De onregelmatigheidstoeslag (ORT). Dit is de toeslag voor het verrichten van onregelmatige diensten. Zie voor de exacte omschrijving van onregelmatige diensten uw CAO. Vanaf 1 januari 2006 telt een tegemoetkoming in verband met beëindiging of vermindering van de toeslag voor het verrichten van onregelmatige diensten, mee voor het pensioengevend salaris.
 • De vergoeding voor extra uren en overwerk. De vergoeding voor extra uren en overwerk verwerkt u aan het eind van de maand. U meldt ze als extra gewerkte uren in de definitieve deeltijdfactor. De toeslag voor het overwerk verwerkt u in de onregelmatigheidstoeslag.
 • De omzetprovisie. De hoogte van de omzetprovisie is vooraf niet bekend. Daarom geeft u na afloop van het kalenderjaar dit bedrag als ORT-bedrag aan ons door (optellen bij het bedrag ORT). 
Bestanddelen die niet meetellen

Er zijn ook bestanddelen die niet meetellen voor het pensioengevend salaris. 
De volgende salarisbestanddelen behoren de volgende salarisbestanddelen, hoe ook genaamd, niet tot het pensioengevend salaris: 

 • toeslag voor vervanging in een hoger gesalarieerde functie
 • geldelijke vergoeding voor niet opgenomen vakantiedagen, die wordt uitbetaald bij het einde van de arbeidsovereenkomst 
 • toeslag voor bereikbaarheids-, aanwezigheids- en slaapdiensten en daarmee naar aard en strekking overeenkomende toeslagen 
 • geldswaarde van maaltijden
 • tegemoetkoming in verband met de kosten van verzekering tegen ziektekosten 
 • toeslag voor medisch specialisten die verband houdt met een wisselende praktijkomvang.

Reglement 2017 in Artikel 1.10, lid 7